Budovanie kapacít komunitnej nadácie vzhľadom k potrebám trenčianskeho regiónu

Budovanie kapacít komunitnej nadácie vzhľadom k potrebám trenčianskeho regiónu je projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizovaný od júla 2010 do júna 2012 s cieľom zvýšiť profesionalizáciu a udržateľnosť nadácie a jej ľudských zdrojov.

 

Miestom realizácie bol Trenčiansky samosprávny kraj a cieľovými skupinami zamestnanci a dobrovoľníci Trenčianskej nadácie a samotná nadácia ako inštitúcia. Výška nenávratného finančného príspevku predstavovala sumu 111 058,80 €. Výstupom projektu sú dodávateľsky spracované tri strategické dokumenty (Prieskum potrieb komunity a preferencií darcov, Organizačný audit, Tvorba stratégií - finančnej, rozvojovej a marketingovej) a séria dvanástich tréningov pre zamestnancov a dobrovoľníkov nadácie.

V letných mesiacoch 2010 nadácia zrealizovala verejné obstarávanie, v rámci ktorého najlepšie ponuky poskytli Centrum vzdelávania neziskových organizácií na zabezpečenie vzdelávania a IBS Slovakia, s.r.o. na zabezpečenie štúdií. V októbri 2010 po podpise oboch zmlúv sa uskutočnili pracovné stretnutia a prvé kroky na uskutočnenie prvého tréningu a prípravné práce na prieskumoch.

Prvé štyri tréningy (Filozofia fungovania nadácie, Komunikácia a PR, Písanie a riadenie projektov, Fundraising) sa uskutočnili v čase od októbra 2010 do januára 2011 a boli venované desiatim členom skupiny Mladých filantropov, ktorí sa ako dobrovoľníci aktívne podieľali na viacerých projektoch nadácie počas celého roka. Osem tréningov (Filozofia fungovania nadácie, Komunikácia a PR, Fundraising, Manažment nadácie, Marketing v nadácii, Tvorba stratégií, Legislatíva, Manažment dobrovoľníkov) bolo určených osobitne manažmentu komunitnej nadácie (členom správnej rady, dozornej rady, PR komisie, poradného investičného výboru, správcovi nadácie a projektovým manažérom) a venovali sa hlavne novým prístupom k napĺňaniu cieľov nadácie a nadačnej misie.

V júni 2012 podľa časového harmonogramu ukončila nadácia všetky aktivity v rámci projektu. V novembri 2012 sme na základe návrhu správnej rady zorganizovali strategické plánovanie vychádzajúce z výstupov projektu. Z jeho záverov vyplynuli pre nadačný tím konkrétne úlohy na najbližších 5 rokov s víziou aktívneho rozšírenia pôsobnosti nadácie do celého trenčianskeho regiónu v oblasti grantovania, v oblasti darcovstva i vlastných aktivít.

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá