Grantová výzva

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko sa rozhodla  pomôcť obyvateľom významného regiónu Slovenska ohraničeného katastrálnym územím obcí Hôrka nad Váhom, Hrádok, Lúka, Modrová, Ducové, Modrovka, Stará Lehota a Nová Lehota.

Rozhodnutie spoločnosti je výsledkom jej dlhodobého pôsobenia v regióne a  prejavom záujmu o jeho ďalší rozvoj. Podpora darcu sa sústreďuje hlavne na projekty uskutočnené v  katastrálnych územiach vyššie uvedených obcí a s nimi súvisiacimi aktivitami obyvateľov komunity. Hlavným cieľom grantovej výzvy je udržanie existujúcich a vytváranie nových zdrojov na zvyšovanie kvality života v regióne.

V období od júna 2016 do decembra 2017 spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko v spolupráci s Trenčianskou nadáciou prerozdelí prostriedky v celkovej hodnote 30 000 EUR. V 1. kole grantového programu od júna do decembra 2016 bolo podporených 5 projektov sumou takmer 14 000 EUR. O najzaujímavejších a najpotrebnejších projektoch rozhodne grantová komisia. V 2. kole grantového programu bude komisia prihliadať na originálny a jedinečný prínos projektov pre región v porovnaní s projektmi predloženými v 1. kole grantového programu.

Preferované oblasti podpory

 • kultúra a umenie v zmysle budovania dlhodobých hodnôt pre región (napríklad záchrana a budovanie zázemia kultúrnych pamiatok)
 • turizmus a cestovný ruch v zmysle otvorenia  regiónu návštevníkom (napríklad budovanie turistických chodníkov, cyklotrás, sprístupnenie pamiatok)
 • výchovno-vzdelávacie aktivity v zmysle zvyšovania angažovanosti obyvateľov regiónu (napríklad propagácia výnimočného prírodného bohatstva, propagácia histórie)
 • ochrana životného prostredia (napríklad ochrana vodných zdrojov, údržba chránených území, záchrana chránených živočíchov)
 • voľný čas v zmysle podpory aktívnych miestnych iniciatív (kultúrno-spoločenské aktivity, športové aktivity)

Cieľová skupina

Projekty je potrebné cieliť na vekovú skupinu 12+.


Kto sa môže uchádzať o grant

 • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy), ktorých predkladané projekty a aktivity sú určené na rozvoj definovaného regiónu a priamo alebo nepriamo sa dotýkajú života v uvedených obciach,
 • organizácie s inou právnou formou, okrem podnikateľských subjektov, ktorých projekty bezprostredne súvisia s cieľom grantovej výzvy a definovaným územím; tieto organizácie sú povinné konzultovať svoju právnu formu a cieľ projektu pred podaním žiadosti,
 • neformálne skupiny obyvateľov uvedených obcí vo veku 18 rokov a viac (minimálne tri spolupracujúce osoby), ktorých projekty bezprostredne súvisia s cieľom grantovej výzvy a definovaným územím,
 • individuálni žiadatelia vo veku 18 rokov a viac (minimálne tri spolupracujúce osoby), ktorých projekty bezprostredne súvisia s cieľom grantovej výzvy a definovaným územím,
 • žiadatelia, ktorých projekt bol v 1. kole grantového programu  podporený, sa v 2. kole nemôžu uchádzať o grant s rovnakým projektom.

Kritériá hodnotenia projektu

 • Prínos pre miestnu komunitu a rozvoj komunitného života
  (čo konkrétne chcete projektom dosiahnuť, jeho prínos a výsledky)
 • Miera zapojenia dobrovoľníkov a participácie verejnosti
  (koľko dobrovoľníkov bude do aktivít zapojených a akou mierou)
 • Udržateľnosť/potenciál projektu
  (ako plánujete projekt rozvíjať aj v budúcnosti, kto a ako sa bude starať o udržanie výsledkov projektu)
 • Miera zviditeľnenia regiónu/potenciál pre propagáciu projektu
  (ako bude projekt, jeho priebeh a výsledky komunikované cieľovej skupine a verejnosti)
 • Efektivita vynaložených prostriedkov
  (reálnosť projektu a jeho rozpočtu, schopnosť žiadateľa realizovať projekt, zdôvodnenie rozpočtu, využitie ďalších zdrojov)

Časový harmonogram

13.2.2017                  Vyhlásenie grantového kola

21.2.2017                  Krátky seminár pre žiadateľov

31.3.2017                  Uzávierka predkladania projektov

do 25.4.2017             Hodnotenie projektov grantovou komisiou (osobná prezentácia projektov)

do 28.4.2017             Schválenie projektov správnou radou Trenčianskej nadácie

do 30.4.2017             Zverejnenie výsledkov

do 5.5.2017               Príprava a podpísanie zmlúv o poskytnutí grantu

5.5. - 31.10.2017       Realizácia podporených projektov (od dátumu podpísania zmluvy)

do 30.11.2017           Záverečné správy podporených projektov

Základné podmienky grantového kola  

Celková suma určená na podporu projektov v druhom grantovom kole je viac ako 16 000 EUR.

Celková hodnota projektu nie je obmedzená, maximálna odporúčaná výška podpory jedného projektu je 4 000 EUR.

Uzávierka predkladania projektov je v piatok 31. marca 2017, projekty musia byť do termínu uzávierky doručené do kancelárie Trenčianskej nadácie.

Je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

 • vytlačený originál žiadosti osobne do poštovej schránky Trenčianskej nadácie na budove kina Hviezda v Trenčíne, alebo poštou na adresu Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín,v prípade projektov zaslaných poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke,
 • žiadosť v elektronickej forme vo formáte WORD mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 24:00 hod. 31.3.2017,
 • povinné prílohy poštou spolu s originálom žiadosti alebo mailom oskenované vo formáte PDF do 24:00 hod. 31.3.2017.

K dispozícii sú dva typy formulárov:

Žiadosť o poskytnutie grantu - formulár pre právnickú osobu
Žiadosť o poskytnutie grantu - formulár pre fyzickú osobu

V prípade žiadateľa neformálnej skupiny alebo individuálneho žiadateľa je nevyhnutné doložiť aj údaje a podpisy ďalších dvoch spolupracujúcich zodpovedných osôb (viď povinné prílohy vo formulári žiadosti).

Aktivity projektu môžu byť realizované až po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu.

Predložené projekty nevraciame späť, predkladateľ si ich môže osobne vyzdvihnúť do 1 týždňa od zverejnenia výsledkov v kancelárii nadácie.

Krátky seminár pre žiadateľov

Cieľom seminára je pomôcť predkladateľom projektov zostaviť projekt v súlade s grantovou výzvou a pripraviť potenciálne úspešných žiadateľov pre projektové a finančné riadenie projektu a jeho propagáciu počas realizácie.

Seminár sa uskutoční 21. februára 2017 od 17:00 do 19:00 hod. v priestoroch Trenčianskej nadácie v Trenčíne.

V prípade záujmu prosím potvrďte svoju účasť mailom alebo telefonicky do 20.2.2017 na   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na čísle 0907 403 253. 

Niekoľko odporučení

Technické kritériá (kompletnosť projektu) posudzuje kancelária Trenčianskej nadácie a pri ich nedodržaní má možnosť vyradiť projekt z grantového kola.

Je veľmi dôležité uviesť presné identifikačné údaje organizácie alebo jednotlivca (presný názov, adresa, právna forma, IČO, DIČ, dátum a číslo registrácie, registračný úrad, bankové spojenie, IBAN, údaje o štatutárovi a zodpovednej osobe) požadované na prvej strane formulára žiadosti o poskytnutie grantu.

Údaje musia byť doložené potrebnými aktuálnymi dokumentmi zohľadňujúcimi akékoľvek zmeny v údajoch organizácie (viď povinné prílohy vo formulári žiadosti), z ktorých budú overiteľné.

Pokiaľ niektorý z údajov neexistuje, napr. číslo registrácie, je nevyhnutné vyplniť aj tento údaj s informáciou, že neexistuje a zároveň toto doložiť čestným prehlásením, že tento údaj neexistuje (viď povinné prílohy vo formulári žiadosti).

Je veľmi dôležité dôsledne podľa pokynov vo formulári spracovať rozpočet projektu a nezabudnúť na zdôvodnenie položiek rozpočtu. Vo svojich plánoch buďte realisti. Naplánujte si len to, čo naozaj dokážete urobiť. A tomu prispôsobte aj váš rozpočet.


Postup pre úspešných žiadateľov

Na udelenie grantu nie je žiadny právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady Trenčianskej nadácie nie je možné sa odvolať.

Všetky schválené granty sú udelené verejne. Úspešní žiadatelia budú o udelení grantu vyrozumení mailom a výsledky budú zároveň zverejnené na webstránke Trenčianskej nadácie.

Po vyrozumení o pridelení grantu štatutárny zástupca organizácie (v prípade individuálneho žiadateľa osoba zodpovedná za projekt) podpíše Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej sa zaviaže k schválenému čerpaniu grantových prostriedkov v súlade so zákonnými pravidlami platnými v Slovenskej republike.

V Zmluve sa tiež stanoví doba realizácie a ukončenia projektu vrátane predloženia záverečnej správy, fotodokumentácie a vyúčtovania.

Schválený finančný príspevok bude poukázaný vo dvoch splátkach: prvá splátka vo výške 70% grantu do 30 dní od podpísania Zmluvy príjemcom grantu a poskytovateľom grantu, druhá splátka vo výške 30% grantu po predložení a schválení záverečnej správy do termínu podľa Zmluvy.


Kontaktné údaje

V prípade otázok a konzultácií nás kontaktujte najneskôr 30. marca 2017:

 • mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • alebo telefonicky na 0907 403 253 (Nikola Sedláčková, projektový manažér)

Kontaktná adresa:

Trenčianska nadácia
Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá