Grantový program

Aktuálna výzva

Grantová výzva Klubu darcov 2024 - uzávierka 28. marca 2024

Podmienky získania grantu
Žiadosť o poskytnutie grantu

Prehľad podporených projektov


 

Grantový program je otvorená súťaž s presnými pravidlami. Finančnú podporu pre verejnoprospešné projekty môžu získať mimovládne organizácie i neformálne skupiny obyvateľov prostredníctvom niekoľkých grantových kôl počas celého kalendárneho roka. Pri žiadostiach sa posudzuje miera prospešnosti a potreby pre komunitu, miera dobrovoľníckej práce a schopnosť žiadateľa realizovať projekt. Program je od svojho začiatku financovaný z príspevkov dlhodobých darcov, z prostriedkov niektorých nadačných fondov a zo sumy 2% z dane.

Grantové kolá sú stanovené v súlade s požiadavkami darcov. Sú vyhlásené vo verejných oznamovacích prostriedkoch a na web stránke nadácie. Podmienky, termíny uzávierok, formuláre a všetky potrebné informácie k jednotlivým grantovým kolám je možné získať v kancelárii Trenčianskej nadácie a na www.trencianskanadacia.sk.

Ak podmienky jednotlivých grantových kôl neurčia inak, o  grant sa môžu uchádzať

 • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby),
 • školy, múzeá, galérie, knižnice, centrá voľného času a inštitúcie podobného zamerania,
 • jednotlivci, neformálne iniciatívy ľudí (priatelia, susedia, rodičia ...).

Nadácia neposkytne granty

 • na činnosť politických strán a hnutí,
 • na podnikateľské aktivity,
 • cirkevným inštitúciám na ich vnútornú činnosť.

Ako prebieha proces od podania žiadosti k udeleniu grantu

 • žiadatelia konzultujú návrhy projektov s pracovníkmi nadácie,
 • žiadatelia predkladajú Žiadosť o poskytnutie grantu do termínu uzávierky grantového kola,
 • schvaľovací proces trvá asi jeden mesiac od uzavretia grantového kola, projekty schvaľuje správna rada nadácie na základe hodnotenia grantových komisií,
 • nadácia zverejní oznámenie o schválení alebo neschválení žiadosti prostredníctvom svojej web stránky, prípadne zašle oznámenie žiadateľovi,
 • úspešní žiadatelia podpisujú Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej sa zaväzujú k realizácii projektu podľa predloženého návrhu projektu,
 • grant je ukončený predložením záverečnej správy spolu s kompletným finančným vyúčtovaním a s fotodokumentáciou.


 

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá