Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra


Správna rada

je rozhodovací orgán nadácie. Je nositeľom misie, zodpovedá za jej smerovanie a činnosť. Zabezpečuje adekvátne ľudské a finančné zdroje, aktívne monitoruje a hodnotí výstupy správcu nadácie. Nie je kontrolovaná žiadnou inou mimovládnou organizáciou, ani rodinou, podnikateľským, či vládnym subjektom, ani úzkou skupinou ľudí z komunity.
Správna rada určuje podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa prerozdelenia a investovania aktív, každoročne posudzuje a schvaľuje rozpočet, zabezpečuje, aby činnosť komunitnej nadácie odrážala rôznorodosť potrieb komunity, v ktorej pôsobí.
Zaručuje, že komunitná nadácia spĺňa všetky právne požiadavky a je v súlade so zákonmi. Rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s jej verejnoprospešným účelom. Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia.

Správca nadácie

je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú týmto zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada, pričom sám nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Jeho činnosť podlieha rozhodnutiam správnej rady. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.

Dozorná rada

je kontrolný orgán nadácie. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou. Dozorná rada kontroluje vedenie účtovníctva, schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie, upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Poradný investičný výbor

pripravuje návrhy na efektívne investovanie finančných prostriedkov nadácie, sleduje zmeny na finančnom trhu a pomáha vyhľadávať ďalšie finančné zdroje pre nadáciu.

PR komisia

pripravuje komunikačnú stratégiu nadácie, spracováva návrhy na prezentačné materiály, určuje charakter výstupov nadácie navonok.

Projektový manažér

zabezpečuje plánovanie, realizáciu a evaluáciu programov nadácie.

Finančný manažér

riadi finančné toky v rámci jednotlivých projektov nadácie a monitoruje ich priebeh.

Koordinátor dobrovoľníkov

zabezpečuje nábor a vzdelávanie dobrovoľníkov, koordinuje ich prácu v rámci nadácie.

 

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá