Vyhlasujeme grantové kolo Klubu darcov 2016

Klub darcov už od roku 2003 združuje ľudí, ktorí prostredníctvom nadácie pravidelne podporujú zmysluplné aktivity v komunite.

Vďaka pravidelným darom členov Klubu darcov každoročne vyhlasujeme grantové kolo na podporu projektov, ktorých aktivity sa týkajú voľného času detí a mladých, kultúry, športu, životného prostredia, sídliskových aktivít, podpory tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania a pomoci zdravotne postihnutým.

01. september 2016

Kto sa môže uchádzať o grant

 1. mimovládne organizácie so sídlom v obciach a mestách okresu Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy),
 2. mimovládne organizácie so sídlom v SR, ktorých predkladané projekty sa bezprostredne dotýkajú života obyvateľov obcí a miest okresu Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou,
 3. kultúrne a voľnočasové inštitúcie so sídlom v obciach a mestách okresu Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou (knižnice, múzeá, galérie, centrá voľného času a pod.),
 4. neformálne skupiny obyvateľov a obyvatelia obcí a miest okresu Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou (minimálne tri spolupracujúce osoby)

Kritériá hodnotenia projektu

 1. prínos pre miestnu komunitu a rozvoj komunitného života,
 2. udržateľnosť výsledkov projektu z dlhodobého hľadiska,
 3. aktívna spolupráca samosprávy, organizácií a miestnej komunity,
 4. miera zviditeľnenia regiónu,
 5. miera dobrovoľníckej práce (grant nemôže byť použitý na mzdy a odmeny organizátorov projektu),
 6. reálnosť projektu a jeho rozpočtu (schopnosť žiadateľa realizovať projekt),
 7. efektívnosť využitia finančných prostriedkov (dobre zostavený rozpočet, využitie ďalších zdrojov, grant nemôže byť použitý na bežné prevádzkové náklady predkladateľa).

Časový harmonogram

2.9.2016                      Vyhlásenie grantového kola

30.9.2016                    Uzávierka predkladania projektov

do 4.11.2016               Prezentácia a hodnotenie projektov na stretnutí členov Klubu darcov

do 8.11.2016               Zverejnenie výsledkov

do 18.11.2016             Príprava a podpísanie zmlúv o poskytnutí grantu

do 30.9.2017               Realizácia podporených projektov

do 31.10.2017             Záverečné správy podporených projektov

Základné podmienky grantového kola

 1. celková hodnota projektu môže byť neobmedzená, maximálna výška podpory jedného projektu však je 300 €,
 2. uzávierka predkladania projektov je 30. septembra 2016 do 12:00 hod.,
 3. projekty musia byť do termínu uzávierky doručené do kancelárie Trenčianskej nadácie na adresu: Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín vo dvoch formách súčasne:

vytlačený originál žiadosti spolu s povinnými prílohami doručený osobne do poštovej schránky Trenčianskej nadácie na budove kina Hviezda v Trenčíne, alebo doručený poštou, v prípade projektov zaslaných poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke,

žiadosť v elektronickej forme vo formáte WORD bez povinných príloh doručená mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ,

 1. predkladateľ bude v prípade požiadania povinný prezentovať svoj projekt na stretnutí členov Klubu darcov v októbri 2016, podmienky prezentácie budú včas zverejnené,
 2. pred podaním projektu je nevyhnutné, aby predkladateľ mal ukončené a zúčtované všetky finančné príspevky, ktoré získal v rámci iných grantových programov Trenčianskej nadácie,
 3. k dispozícii sú dva typy formulárov: Žiadosť o poskytnutie grantu – formulár pre právnickú osobu a Žiadosť o poskytnutie grantu – formulár pre fyzickú osobu,
 4. v prípade žiadateľa neformálnej skupiny alebo individuálneho žiadateľa je nevyhnutné doložiť aj údaje a podpisy ďalších dvoch spolupracujúcich zodpovedných osôb (viď povinné prílohy vo formulári žiadosti),
 5. aktivity projektu môžu byť realizované až po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu,
 6. predložené projekty nevraciame späť, predkladateľ si ich môže osobne vyzdvihnúť do jedného týždňa od zverejnenia výsledkov v kancelárii nadácie.

Skontrolujte si povinné prílohy

pre právnické osoby

 • Kópia štatútu, nadačnej listiny, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov)
 • Kópia potvrdenia o pridelení IČO
 • Kópia osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ (kartička), alebo čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá pridelené DIČ
 • Kópia rozhodnutia registračného úradu o registrácii organizácie (ak bolo rozhodnutie vydané)
 • Kópia dokladu o menovaní štatutárneho zástupcu
 • Kópia dokladu o bankovom účte v tvare IBAN (zmluva o bankovom účte, alebo potvrdenie banky, alebo výpis z bankového účtu)

pre fyzické osoby

 • Originál životopisu všetkých troch spolupracujúcich osôb
 • Kópia občianskeho preukazu všetkých troch spolupracujúcich osôb
 • Kópia dokladu o bankovom účte v tvare IBAN zodpovednej osoby (potvrdenie banky, alebo výpis z bankového účtu, nie zmluva o bankovom účte)

Niekoľko odporučení

Technické kritériá (kompletnosť projektu) posudzuje kancelária Trenčianskej nadácie a pri ich nedodržaní má možnosť vyradiť projekt z grantového kola.

Je veľmi dôležité uviesť presné identifikačné údaje organizácie alebo jednotlivca (presný názov, adresa, právna forma, IČO, DIČ, dátum a číslo registrácie, registračný úrad, bankové spojenie, IBAN, údaje o štatutárovi a zodpovednej osobe) požadované na prvej strane formulára žiadosti o poskytnutie grantu.

Údaje musia byť doložené potrebnými aktuálnymi dokumentmi zohľadňujúcimi akékoľvek zmeny v údajoch organizácie (viď povinné prílohy vo formulári žiadosti), z ktorých budú overiteľné.

Pokiaľ niektorý z údajov neexistuje, napr. číslo registrácie, je nevyhnutné vyplniť aj tento údaj s informáciou, že neexistuje a zároveň toto doložiť čestným prehlásením, že tento údaj neexistuje (viď povinné prílohy vo formulári žiadosti).

Je veľmi dôležité dôsledne podľa pokynov vo formulári spracovať rozpočet projektu a nezabudnúť na zdôvodnenie položiek rozpočtu. Vo svojich plánoch buďte realisti. Naplánujte si len to, čo naozaj dokážete urobiť. A tomu prispôsobte aj váš rozpočet.

Postup pre úspešných žiadateľov

Na udelenie grantu nie je žiadny právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady Trenčianskej nadácie nie je možné sa odvolať.

Všetky schválené granty sú udelené verejne. Úspešní žiadatelia budú o udelení grantu vyrozumení mailom a výsledky budú zároveň zverejnené na webstránke Trenčianskej nadácie.

Po vyrozumení o pridelení grantu štatutárny zástupca organizácie (v prípade individuálneho žiadateľa osoba zodpovedná za projekt) podpíše Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej sa zaviaže k schválenému čerpaniu grantových prostriedkov v súlade so zákonnými pravidlami platnými v Slovenskej republike.

V Zmluve sa tiež stanoví doba realizácie a ukončenia projektu vrátane predloženia záverečnej správy, fotodokumentácie a vyúčtovania.

Schválený finančný príspevok bude poukázaný vo dvoch splátkach: prvá splátka vo výške 80% grantu do 30 dní od podpísania Zmluvy príjemcom grantu a poskytovateľom grantu, druhá splátka vo výške 20% grantu po predložení a schválení záverečnej správy do termínu podľa Zmluvy.

Kontaktné údaje

V prípade otázok a konzultácií nás kontaktujte najneskôr 29. septembra 2016:
mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
alebo telefonicky na 0907 403 253 (Nikola Sedláčková, projektový manažér)

Kontaktná adresa:

Trenčianska nadácia
Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčn

01. september 2016
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá