Vytlačiť túto stránku

Coca-Cola HBC rozširuje okruh žiadateľov

„V druhom kole grantového programu sme rozšírili geografické vymedzenie potenciálnych žiadateľov o štyri obce. Veríme, že pokračovanie programu prinesie ďalšie zaujímavé projekty, ktoré zanechajú výraznú pozitívnu stopu v regióne,“ opisuje zmeny Marian Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

13. február 2017

Grantová výzva je rozšírená o katastrálne územia ďalších štyroch obcí, takže okrem pôvodných Lúka, Modrová, Modrovka a Hrádok pribudnú obce Hôrka nad Váhom, Ducové, Stará Lehota a Nová Lehota.

V druhom grantovom kole rozdelíme prostriedky v celkovej sume 16 000 EUR. Projekty bude možné realizovať zhruba 6 mesiacov, do 31. októbra 2017, čo je rozhodne dlhší časový interval ako v prvej výzve v roku 2016. Maximálna odporučená suma, ktorú môžu predkladatelia požadovať na svoj projekt je 4 000 EUR, nie je však striktne ohraničená a v prípade výnimočného projektu môže grantová komisia odporučiť schválenie vyššej požadovanej sumy.

Do grantovej výzvy sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, organizácie s inou právnou formou, okrem podnikateľských subjektov, neformálne skupiny obyvateľov a individuálni žiadatelia. Úspešné projekty z prvého grantového kola nebudú v tejto výzve podporené, tzn. že žiadatelia môžu predložiť iba nový originálny projekt.

Predložené projekty bude hodnotiť nezávislá grantová komisia a okrem kritérií zverejnených vo výzve bude prihliadať aj na kvalitu žiadosti a osobnú prezentáciu. V prípade záujmu zo strany žiadateľov pripravujeme krátky inštruktážny seminár o tom, ako zostaviť projekt v súlade s grantovou výzvou.

Na stiahnutie:

Výzva na predkladanie projektov

Žiadosť o poskytnutie grantu - formulár pre právnickú osobu

Žiadosť o poskytnutie grantu – formulár pre fyzickú osobu

 

 

Tlač
13. február 2017