Čo prináša charitatívna reklama podnikateľom a mimovládkam

Od 1. januára 2018 môžete za účelom reklamy vlastného produktu (či už ako právnická osoba alebo ako fyzická osoba - podnikateľ) poskytnúť Trenčianskej nadácii príspevok na podporu verejnoprospešného účelu. Poskytnuté finančné prostriedky na charitatívnu reklamu si môžete po ich zaplatení započítať do výdavkov rovnako ako pri reklame. 

06. február 2019

Pre nadáciu sú takto získané prostriedky, najviac však do výšky 20 000 eur, oslobodené od dane z príjmov. Musí ich však použiť výlučne na zmluvne dohodnutý verejnoprospešný účel a dohodnutú reklamu musí šíriť výlučne na vlastných reklamných nosičoch alebo na nosičoch, ktoré má vo výpožičke.

Jedinými možnými poskytovateľmi charitatívnej reklamy podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov sú, okrem nadácií, občianske združenia, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Pokiaľ nadácia tieto príjmy nepoužije na verejnoprospešný účel, ktorý je predmetom jej činnosti, je povinná najneskôr nasledujúce zdaňovacie obdobie zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane na účely podania daňového priznania. Pre podnikateľa, ktorý príspevok poskytol, z toho nevyplýva žiadna povinnosť. Inštitút tzv. "charitatívnej reklamy" bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, na základe ktorej sa oslobodzujú príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely.

06. február 2019
 
 Ďakujeme
Mesto Trenčín Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo Trenčiansky samosprávny kraj GRAND Hotel Trenčín Emerson AS Trenčín dogdocs Radovan Stoklasa [www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvo Energia pre krajinu Timm Slovakia s.r.o Vaillant Trenčianska internetová televízia - Trencianska.tv ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ BYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internet IDEA Trenčín - reklamné štúdio Art event advokátska kancelária | law firm Považský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá